വിരഹം

 

ഞാനും ഓർക്കാറുണ്ട് … ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തു …കൈ പിടിച്ചു ഒപ്പം നടന്നെങ്കിൽ എന്ന് … But now ?