പ്രണയം

 

ജീവിതം ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് പോലെ ആവണമെന്നില്ല.. എങ്കിലും അങ്ങനെ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു … വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്ന വാശിയോടെ … but me ?